Cześć, Miło­śni­ku Pisa­nia!

Nazy­wa­my się Moni­ka i Ali­cja.
Miło nam Cię gościć na naszej stro­nie, któ­ra jest skie­ro­wa­na do takich osób jak ty – począt­ku­ją­cych pisa­rzy.
Wie­rzy­my, że połą­cze­nie cięż­kiej pra­cy przy­jem­no­ści two­rze­nia to naj­prost­sza i naj­wła­ściw­sza dro­ga do ulep­sze­nia warsz­ta­tu pisar­skie­go.
Dora­dza­my, wska­zu­je­my naj­częst­sze błę­dy pod­czas pisa­nia, poma­ga­my w pro­ble­mach pisar­skich oraz moty­wu­je­my do dal­szej pra­cy.

Co znaj­dziesz na blo­gu?

Ponad 200 arty­ku­łów o pisa­niu, w tym wie­le cyklów wpi­sów o korek­cie tek­stu, kur­sach kre­atyw­ne­go pisa­nia, two­rze­nia boha­te­ra głów­ne­go, czy też o błę­dach pisar­skich.
Cyklicz­ne wyzwa­nia pisar­skie, któ­re pobu­dza­ją kre­atyw­ność oraz zachę­ca­ją do ćwi­cze­nia warsz­ta­tu.
Dotych­czas odby­ło się kil­ka wyzwań, na któ­re przy­sy­ła­no spo­ro tek­tów.

Zapisz się na nasz new­slet­ter

Dołącz do nas!

Chcę dostawać od was listy (możesz wypisać się w każdej chwili).

free newsletter templates powered by FreshMail
Jakie uzy­skasz korzy­ści?
1. Nie prze­ga­pisz naszych pisar­skich wyzwań.
2. Otrzy­masz dostęp do bez­płat­nej biblio­te­ki, gdzie znaj­du­ją się bonu­sy tyl­ko dla czy­tel­ni­ków new­slet­te­ra.

To nie wszyst­ko!

 
Pro­wa­dzi­my blo­ga, ale rów­nież reali­zu­je­my swo­je pasje!
Nie­dłu­go zosta­nie wyda­na debiu­tanc­ka powieść Ali­cji Wla­zło przez wydaw­nic­two Genius Cre­ation.
Na swo­jej autor­skiej stro­nie Ali­cja pisze nie tyl­ko o swo­jej książ­ce, ale rów­nież poka­zu­je życie pisa­rza, o kto­rym tak mało się mówi.

 

Znaj­dziesz nas rów­nież w mediach spo­łecz­no­ścio­wych

Obej­rzyj fil­my

Śledź nas na bie­żą­co

Zain­spi­ruj się z nami

Obser­wuj w Google +

Naj­chęt­niej czy­ta­ne wpi­sy:

To co? Zaczy­nasz przy­go­dę z pisa­niem?